• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/12/2013

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015

 Việc đảm bảo cơ sở vật chất, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong những năm qua, ngành Giáo dục đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học còn tồn tại một số vấn đề hạn chế. Tại một số địa phương, nhận thức của một bộ phận đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường còn chưa đầy đủ; công tác chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt và đồng bộ; việc sử dụng và bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh ở một số nơi còn chưa tốt dẫn đến công trinh hư hỏng xuống câp và không sử dụng được.

 Ngày 31 tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 (Sau đây gọi tắt là Chương trình) trong đó có mục tiêu: "100% các trường học mầm non, trường học phổ thông (điểm trường chính) đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, được quản lý và sử dụng tốt". Nhằm tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng, bảo quản và sử dụng các công trình vệ sinh tại các trường học và hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

 

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/12/2013
Chỉ thị về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015
Số ký hiệu 5909/CT-BGDĐT Ngày ban hành 17/12/2013
Loại văn bản Chỉ thị Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...