• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2016

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục
giai đoạn 2016 - 2020
__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
        

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2016
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu 4996/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 28/10/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 28/10/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...