Ngày 05/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 1295/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân theo dõi và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.