Ngày 10/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý độc giả, tổ chức cá nhân liên quan theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trân trọng!