Ngày 04/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo; Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.