Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1441/BGDĐT-CSVC về việc rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Các đại học, trường đại học, cao đăng sử phạm, trung cấp sư phạm để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.