Ngày 17/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc hoạt động chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các cơ sở giáo dục đại học để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.