Ngày 27/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đồng chí Giám đốc sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./