Kính gửi:     - Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt nam” 22/5/1946-22/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam - 22/5/2018)”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam” tại các trường phổ thông dưới hình thức lồng ghép vào buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018. Nội dung hướng dẫn tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần được hướng dẫn chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Trong quá trình triển khai, các cơ sở giáo dục chú ý tạo điều kiện để các em học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động; các hoạt động không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả, tập hợp hình ảnh triển khai gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT:  0922.501.456, email: nhminh@moet.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h);

- VP BCĐ TƯ về PCTT;

- Cơ quan Unicef tại VN;

- Cục CSVC, Vụ KHCN (để p/h);

- Trung tâm TTGD;

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng