Ngày 02 tháng 5 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới tổ chức, đơn vị để theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.