Ngày 16 tháng 05 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 434/TTr-NV2 về việc thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.