Ngày 05/7/2018 Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 2743/BGDĐT-NGCBQLGD V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.