Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn Về việc báo cáo kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐTngày 29/5/2009.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo, trường dự bị đại học dân tộc để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.