Bộ GDĐT ban hành Công văn về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia.

Cổng TTĐT kính gửi các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.