Bộ GDĐT ban hành Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân liên quan.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.