Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Cổng TTĐT kính gửi Quý độc giả, các tổ chức, đơn vị liên quan để nghiên cứu, theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.