Bộ GDĐT ban hành Quyết định về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.