Bộ GDĐT ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi tới các tập thể, cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.