Bộ GDĐT ban hành văn bản về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.