Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
  - Các cơ sở giáo dục đại học


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 10279/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các cơ quan liên quan soạn thảo văn bản thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008, Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và các văn bản có liên quan.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng xong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến góp ý qua mạng đối với Dự thảo này.

Thời gian: 60 ngày kể từ ngày 20/01/2017 đến hết ngày 20/3/2017.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hoặc email: nhthap@moet.edu.vn và nthoa@moet.edu.vn

Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh lý trước khi ban hành.

Trân trọng!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Ngày bắt đầu: 20/01/2017 Ngày hết hạn: 20/03/2017
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Ngày bắt đầu: 20/01/2017 Ngày hết hạn: 20/03/2017
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản