Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  - Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, chuyên biệt;
  - Các chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên, người học;
  - Các tổ chức, cá nhân có quan tâm.

Thực hiện kế hoạch ban hành văn bản pháp quy năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Ý kiến góp ý gửi về Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Nội (Đồng chí Lê Trần Tuấn, Chuyên viên và gửi kèm file văn bản góp ý về địa chỉ email: lttuan@moet.edu.vn,  ĐT: 0903440059 trước ngày 18 tháng 02 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm!

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 18/12/2017 Ngày hết hạn: 18/02/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 18/12/2017 Ngày hết hạn: 18/02/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản