Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22 tháng 6 năm 2019 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0243.869.5144 số máy lẻ 133/0983.533.968; email: ttmhuong@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày bắt đầu: 24/04/2019 Ngày hết hạn: 24/06/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày bắt đầu: 24/04/2019 Ngày hết hạn: 24/06/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản