CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
Ngày bắt đầu: 16/01/2019 Ngày hết hạn: 16/03/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
Ngày bắt đầu: 08/01/2019 Ngày hết hạn: 08/03/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 80 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”
Ngày bắt đầu: 29/11/2018 Ngày hết hạn: 29/01/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học; trường cao đẳng, trung cấp sư phạm và các chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp
Ngày bắt đầu: 12/11/2018 Ngày hết hạn: 12/01/2019
Xem góp ý
Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi)
Ngày bắt đầu: 29/10/2018 Ngày hết hạn: 15/01/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày bắt đầu: 25/09/2018 Ngày hết hạn: 25/11/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Ngày bắt đầu: 24/09/2018 Ngày hết hạn: 24/11/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 17/09/2018 Ngày hết hạn: 17/11/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.
Ngày bắt đầu: 17/09/2018 Ngày hết hạn: 17/11/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Ngày bắt đầu: 31/08/2018 Ngày hết hạn: 10/09/2018
Xem góp ý