Thực hiện Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạnh công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý.

Góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo” và gửi về địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng ./.

Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 19/04/2019 Ngày hết hạn: 19/06/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 19/04/2019 Ngày hết hạn: 19/06/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản